logo top

A A A

" Niepełnosprawne dziecko

daje rodzicom niewyobrażalny pokład sił i woli walki o lepsze jutro.

Napędza nas do działania.

Dzięki niemu wiemy, że jesteśmy ważni.

Chociaż czasami są chwile zwątpienia

wystarczy spojrzeć jakie postępy robi nasze dziecko i wtedy wiemy,

że nasza praca nie poszła na marne. "

Drodzy Rodzice!


Gdy coś Was zaniepokoi w rozwoju Waszego dziecka i chcecie skonsultować problem ze specjalistami,

 zapraszamy do Punktu Konsultacyjnego w naszym przedszkolu dla chętnych rodziców także spoza przedszkola;

Na konsultacje można umówić się telefonicznie - (18) 540-42-23

W Naszej placówce prowadzimy Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka

Wczesnym wspomaganiem rozwoju dziecka objęte mogą być dzieci od chwili wykrycia niepełnosprawności do czasu podjęcia nauki w szkole.

Zajęcia prowadzi zespół specjalistów:

-psycholog;

- logopeda (neurologopeda);

- pedagog specjalny (oligofrenopedagog, surdopedagog);

- fizjoterapeuta.

W przedszkolu prowadzone są także zajcia z hipoterapii.

Opracowują oni dla każdego dziecka indywidualny program terapii dostosowany do jego potrzeb i możliwości.

Wczesne wspomaganie dzieci może dotyczyć:

 • stymulacji rozwoju intelektualnego;
 • rozwoju motorycznego;
 • stymulacji polisensorycznej;
 • rozwoju mowy i języka;
 • orientacji i poruszania się w przestrzeni;
 • usprawniania widzenia i słuchu;
 • umiejętności samoobsług;
 • funkcjonowania w środowisku rówieśniczym;

Rodzicom oferujemy:

 • wsparcie w procesie pełnej akceptacji niepełnosprawnego dziecka;
 • pomoc we właściwym organizowaniu najbliższego otoczenia dziecka;
 • porady na temat jego rozwoju;
 • zajęcia instruktażowe i poradnictwo w zakresie działań rewalidacyjnych;
 • pomoc w wyborze zabawek, sprzętu i pomocy rehabilitacyjnych;
 • kontakt z innymi rodzicami mającymi podobne problemy z dziećmi;

W pracy wykorzystujemy  następujące metody:

W terapii logopedycznej wykorzystywane są elementy min.:

 • Kinezjologii Edukacyjnej Paula Denissona (tzw. „gimnastyka mózgu”)
 • Metody Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne
 • Metody Dobrego Startu prof. Marty Bogdanowicz
 • Muzykoterapii
 • Logo rytmiki
 • Ćwiczeń relaksacyjnych
 • Masażu logopedycznego
 • Metody wczesnej nauki czytania J. Cieszyńskiej (metoda krakowska)
 • Metody komunikacji alternatywnej
 • Zabawy i gry komputerowe

W terapii psychologiczno- pedagogicznej wykorzystywane są elementy min.:

 • Metodę ruchu rozwijającego Veroniki Sherborne
 • Programy Aktywności M. i Ch. Knill’ów
 • Integrację sensoryczną
 • Metodę Dobrego Startu
 • Kinezjologię Edukacyjną P.Dennisona
 • Metody Rudolfa Labana i pedagogiki zabawy
 • Niedyrektywną terapię zabawową
 • Zabawy z wykorzystaniem materiałów nieustrukturalizowanych
 • Metody relaksacyjne
 • Metodę muzykoterapii
 • Zabawy paluszkowe
 • Zabawy i gry komputerowe
 • Masaże klasyczne
 • Zabawy interakcyjne K. Vopela
 • Metodę malowania dziesięcioma palcami

W fizjoterapii wykorzystywane są elementy min.:

 • Terapii Neurorozwojowej NDT- Bobath;
 • Terapii funkcjonalnej- PNF;
 • Terapii integracyjnej;
 • Integracji sensorycznej;
 • Terapii manualnej;

W RAMACH WCZESNEGO WSPOMAGANIA ROZWOJU DZIECKA PROWADZONA JEST:

TERAPIA PEDAGOGICZNA,

obejmuje wiele form zajęć indywidualnych oraz grupowych w zakresie stymulacji rozwoju poznawczego, emocjonalnego i społecznego dziecka. Pedagog specjalny prowadzi ćwiczenia w zakresie usprawniania: percepcji wzrokowej i słuchowej, spostrzegania, koordynacji wzrokowo – ruchowej, koncentracji uwagi i myślenia, sprawności manualnych, grafomotorycznych, orientacji przestrzennej i świadomości własnego ciała, ćwiczenia integracji zmysłów, a także trening samodzielności i samoobsługi.


TERAPIA  LOGOPEDYCZNA

logopeda kształtuje, doskonali mowę i umiejętność komunikowania się dziecka poprzez różnego rodzaju zabawy stymulujące rozwój mowy, ćwiczenia usprawniające pracę aparatu mowy, ćwiczenia narządów artykulacyjnych, ćwiczenia fonacyjne, ćwiczenia słuchowe – słuchu fonemowego, fonetycznego i melodii wypowiedzi, wywoływanie i utrwalanie prawidłowej artykulacji głosek, ćwiczenia rozwijające, bogacące zasób słów w słowniku biernym i czynnym, ćwiczenia rozwijające mowę spontaniczną, umiejętność wypowiadania się zadaniami. Logopeda daje wskazówki rodzicom, jak pracować z dzieckiem.

TERAPIA PSYCHOLOGICZNA

obejmuje  rozpoznanie możliwości psychofizycznych dzieci  poprzez prowadzenie badań i działań diagnostycznych. Psycholog udziela rodzicom wsparcia i pomocy w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i dydaktycznych swoich dzieci oraz poszerza wiedzę rodziców w zakresie pracy z dzieckiem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – poprzez organizację indywidualnych konsultacji i rozmów.

TERAPIA RUCHOWA

obejmuje usprawnianie małej i dużej motoryki u dzieci z deficytami w rozwoju psychoruchowym. Fizjoterapeuta proponuje rodzicom zestawy ćwiczeń indywidualnych, dzięki którym dziecko będzie doskonaliło rozwój motoryczny. W terapii ruchowej wykorzystywane są elementy integracji sensorycznej, która ma na celu pobudzić zmysły dotyku, wzroku, słuchu, smaku, węchu, równowagi oraz receptory czucia głębokiego.